Svendborg Kraftvarme: Forsøg med forbrænding af farligt affald

23-02-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Svendborg Kraftvarme kan foretage forsøgsafbrænding i 2 døgn af farligt affald, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber d. 23. marts 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Svendborg Kraftvarme, Bodøvej 15, Svendborg kan foretage forsøgsafbrænding i 2 døgn af farligt affald, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljø-beskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den senest den 23. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Afgørelse