Strandmøllen A/S, Holbæk. Afgørelse om ikke godkendelsespligt

22-02-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Strandmøllen A/S, Roskildevej 213, 4300 Holbæk midlertidigt kan øge påfyldning af antallet af acetylenbatterier, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 22. marts 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Strandmøllen A/S, Roskildevej 213, 4300 Holbæk midlertidigt kan øge påfyldning af antallet af ace-tylenbatterier, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Påfyldningen vil ske i de kommende 4 måneder på hverdage kl. 14 – 18.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 4359 eller

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlig-hedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 22. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales ge-byret ikke rettidigt bortfalder klagen.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen