Statens Serum Institut. Afgørelse om ikke godkendelsespligt - Biobank og storskalaforsøgsanlæg med anvendelse af genetisk modificerede organismer.

01-02-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S kan etablere den Nationale Biobank i en ny bygning, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 1. marts 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S kan etablere den Nationale Biobank i en ny bygning, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen har endvidere truffet afgørelse om, Statens Serum Institut kan etablere et storskalaforsøgsanlæg med anvendelse af genetisk modificerede organismer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelse - Biobank

Afgørelse - Storskalaforsøgsanlæg

Spørgsmål om afgørelserne besvares på 72 54 43 67 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelserne. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 1. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.