Novo Nordisk, Gentofte. Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renovering af ventilationsanlæg

01-02-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk, Brogårdsvej 66 i Gentofte kan foretage renovering af ventilationsanlægget, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Renoveringen sker med henblik på at sikre driftssikkerheden og energieffektiviteten af ventilationsanlægget.
Klagefrist: 1. marts 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk Brogårdsvej 66 i Gentofte kan foretage renovering af ventilationsanlægget på Brogårdsvej, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Renoveringen sker med henblik på at sikre driftssikkerheden og energieffektiviteten af ventilationsanlægget.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 43 66 eller

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 1. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales ge-byret ikke rettidigt bortfalder klagen.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt in-den 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.