Nordic Sugar Nykøbing. Miljøgodkendelse

22-02-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F miljøgodkendelse til at forlænge udledningsperioden for deres udledning af renset roevaskevand til Guldborgsund.
Klagefrist: 23. marts 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F miljøgodkendelse til at forlænge udledningsperioden for deres udledning af renset roevaskevand til Guldborgsund. Perioden er forlænget til den 1. juli 2011. Normalt kan der udledes til den 15. marts.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på tlf. 7254 4362 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de sagsakter, der ligger til grund for afgørelsen samt i sagen i øvrigt med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 23. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt bortfalder klagen.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen, der er den 23. februar 2011