Grindsted Affalds- og Genbrugscenter: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

02-02-2011

Miljøstyrelsen Odense har revurderet miljøgodkendelsen for komposteringsanlægget på Grindsted Affalds- og Genbrugscenter. Klagefristen udløber d. 2. marts 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Odense har revurderet miljøgodkendelsen for komposteringsanlægget på Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted.

Ved revurderingen er der sket en opdatering og vurdering af miljøgodkendelsen, bl.a. i forhold til de krav Miljøstyrelsen stiller som standardvilkår til nye anlæg.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00, eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller .

Klagen skal være modtaget senest den 2. marts inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse