DONG Energy, Køge Kraftvarmeværk. Miljøgodkendelse til flishugning

02-02-2011

Miljøstyrelsen har meddelt DONG Energy, Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, Køge miljøgodkendelse til, at virksomheden må foretage flishugning af træstammer på den normale oplagsplads for træflis beliggende nord for værket og umiddelbart vest for Køge Biopillefabrik. Træflis er virksomhedens hovedbrændsel.
Klagefrist: 2. marts 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt DONG Energy, Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, Køge miljøgodkendelse til, at virksomheden må foretage flishugning af træstammer på den normale oplagsplads for træflis beliggende nord for værket og umiddelbart vest for Køge Biopillefabrik. Træflis er virksomhedens hovedbrændsel.

Virksomheden har indtil sommeren 2010 foretaget flishugning på denne plads, men er siden overgået til at hjemkøbe træflis. Baggrunden for godkendelsen er, at store dele af flisbunkerne på grund af den strenge vinter med meget sne er frosset til store klumper, som ikke kan håndteres i virksomhedens brændselstransportsystem. Virksomheden påregner at løbe tør for brugbar flis i marts, og på grund af den pressede situation er det ikke muligt at hjemkøbe ekstra forsyninger af træflis.

Flishugningen må foretages i perioden indtil påske (16. april 2011).

Godkendelsen

Spørgsmål om godkendelsen besvares på tlf. nr.: 72 54 43 53 eller e-mail .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over godkendelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, i hænde eller senest onsdag den 2. marts 2011 kl. 16.00. Klage kan også sendes til mailadressen: . Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt, bortfalder klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Hvis godkendelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at godkendelsen er annonceret.