Amagerværket, Vattenfall A/S. Vilkårsændring i miljøgodkendelse

08-02-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet vilkårsændring til miljøgodkendelse for Blok 1 på Amagerværket. Vilkårsændring omhandler indrapportering af indfyret biomassemængde.
Klagefrist: 8. marts 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har givet vilkårsændring til miljøgodkendelse for Blok 1, Amagerværket Vattenfall A/S, Kraftværksvej 37, 2300 København S. Vilkårsændring omhandler indrapportering af indfyret biomassemængde.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på tlf.: 72 54 43 29 eller .

Klagevejledning
Klager sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 8. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklage-nævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt bortfalder klagen.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen, der er den 8. februar 2011.