Udstedelse af kommuneplantillæg til Kalundborg Kommunes Kommuneplan 2009-2011: Statoil Raffinaderiet – Tanklager Øst

06-12-2011

Miljøstyrelsen har udstedt tillæg til Kalundborg Kommunes Kommuneplan for etablering af et tanklager på Statoil kaldet Tanklager Øst. Kommuneplantillægget betyder, at Statoil Raffinaderiet kan udvide sit tanklager med op fire nye råolietanke og to produkttanke på et areal øst for det eksisterende raffinaderi.
De fire råolietanke kan hver rumme op til 86.000 m3, og de to produkttanke kan hver rumme op til 54.000 m3. Til sammenligning har Statoil
i dag kapacitet til at opbevare 426.000 m3 råolie og 790.000 m3 færdige produkter. Klagefristen udløber den onsdag den 11. januar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har udstedt tillæg til Kalundborg Kommunes Kommuneplan for etablering af et tanklager på Statoil kaldet Tanklager Øst. Kommuneplantillægget betyder, at Statoil Raffinaderiet kan udvide sit tanklager med op fire nye råolietanke og to produkttanke på et areal øst for det eksisterende raffinaderi.
De fire råolietanke kan hver rumme op til 86.000 m3, og de to produkttanke kan hver rumme op til 54.000 m3. Til sammenligning har Statoil
i dag kapacitet til at opbevare 426.000 m3 råolie og 790.000 m3 færdige produkter.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at Tanklager Øst vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af de vilkår, der blive stillet i den miljøgodkendelse, der vil blive givet til tanklageret.

Udstedelsesbrev

Sammenfattende redegørelse

Kommuneplantillægget

Ikke teknisk resume

VVM-redegørelse

Visualiseringsbilag

Udkast til miljøgodkendelse

Miljøansøgning

Materialet kan også fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen om udstedelse af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 5 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .