Tønder Deponi: Afgørelse om kystnærhed

09-12-2011

Miljøstyrelsen klassificerer Tønder Deponi som et kystnært deponeringsanlæg. Klagefrist: 6. januar 2012

Miljøstyrelsen klassificerer Tønder Deponi som et kystnært deponeringsanlæg.

Afgørelsen meddelelses i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41 (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26. juni 2010), jævnfør deponeringsbekendtgørelsens § 32, stk. 2 (Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 719 af 24. juni 2011).

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder.

Afgørelse

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 6. januar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .