Saint-Gobain Isover: Afgørelse om ændring af luftgrænseværdi og målemetode

20-12-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at grænseværdien for TOC hæves. Samtidig indføres der en anden målemetode og dermed flere målinger for kontrol af TOC, på virksomheden Isover i Vamdrup. Klagefristen udløber d. 17. januar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at grænseværdien for TOC hæves. TOC er et organisk stof der udledes til luften via skorsten. Samtidig indføres der en anden målemetode og dermed flere målinger for kontrol af TOC, på virksomheden Isover i Vamdrup.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 17. januar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse