Miljøgodkendelse af ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund.

13-12-2011

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny produktionslinje for mellemvarer på Haldor Topsøes katalysatorfabrik på Linderupvej i Frederikssund. Miljøstyrelsen har tidligere udstedt tillæg til Frederikssund Kommuneplan for 2009-2021 med en VVM redegørelse for projektet. Klagefristen udløber den 10. januar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny produktionslinje for mellemvarer på Haldor Topsøes katalysatorfabrik på Linderupvej i Frederikssund. Miljøstyrelsen har tidligere udstedt tillæg til Frederikssund Kommuneplan for 2009-2021 med en VVM redegørelse for projektet.

Miljøstyrelsen har ved meddelelse af miljøgodkendelsen bl.a. lagt vægt på, at den nye produktionslinje ikke vil øge støjen til omgivelserne og ikke være til hinder for at virksomheden kan overholde de gældende støjgrænser fastsat ved revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse i december 2009.

Miljøstyrelsens afgørelse

Miljømåling ved ekstern støj

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejleding
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettigede er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 10. januar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Udstedelsen og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.