DONG Energy - Enstedværket: Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket

21-12-2011

Miljøstyrelsen meddeler DONG Energy – Enstedværket påbud om at monitere på olieforureningen under tank M10 på Enstedværket. Klagefristen udløber d. 18. januar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen meddeler DONG Energy – Enstedværket påbud om at monitere på olieforureningen under tank M10 på Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Påbuddet gives efter Jordforureningslovens 1 § 40.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 18. januar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

1 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK af 4. december 2009

Afgørelse