Affaldvarme Aarhus. Påbud om fritagelse for måling af brom og iod

21-12-2011

Affaldvarme Aarhus, Forbrændingsanlægget påbydes hermed, at vilkår G8 i revurdering af miljøgodkendelsen af 7. januar 2005 ændres.

Affaldvarme Aarhus, Forbrændingsanlægget påbydes hermed, at vilkår G8 i revurdering af miljøgodkendelsen af 7. januar 2005 ændres.

Vilkår G8 ændres til følgende formulering
A ffaldVarme Aarhus, forbrændingsanlægget skal dokumentere, at grænseværdierne for dioxiner og furaner, samt metallerne anført i bilag 5, er overholdt.

Der skal på hver af ovnlinjerne udføres to målinger pr. kalenderår.

Målingerne for dioxiner og furaner skal foretages som præstations-målinger i form af enkeltmålinger af en varighed på mindst 6 og højest 8 timer.

Målingerne for metaller skal for hver ovnlinje udtages som præ stationsmålinger i form af en måling (for ovnlinje 4 dog mindst 2 enkeltmålinger) af en varighed på mindst 30 minutter.

Emissionsgrænsen for dioxiner og furaner samt for metaller anses for værende overholdt, når målingen viser et indhold (for dioxiner og furaner angivet som TE-ækvivalenter), som er mindre end eller lig med grænseværdien.

Målingerne skal foretages, når ovnlinjerne er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre den konkrete luftkontrolmåling.

Udgifterne til målingerne afholdes af AffaldVarme Aarhus, forbrændingsanlægget.
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 1 .


1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud
Miljøstyrelsen varslede d. 21. november 2011 påbud om ændring af vilkår G8. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til påbuddet.

Varsling af påbud kan ses her

Baggrund for varsel om påbud
Baggrunden for påbuddet er, at virksomheden har oplyst, at forbrændingen af klinisk risikoaffald er indstillet fra 2008. Miljøstyrelsen Aarhus tager til efterretning, at virksomheden ikke mere ønsker at udnytte godkendelsen til forbrænding af klinisk risikoaffald.
Århus Amt har i sin tid vurderet, at der var risiko for emission af brom og iod ved medforbrænding af klinisk risikoaffald og har derfor stillet inkluderet måling af brom og iod i vilkår G8 i den revurderede miljøgodkendelse af 7. januar 2005.

Derfor har Affaldvarme Aarhus, Forbrændingsanlægget ansøgt om fritagelse for kravet om måling af brom og iod.

Som konsekvens af at virksomheden ikke ønsker at forbrænde klinisk risikoaffald mere, vurderer Miljøstyrelsen Aarhus, at vilkår G8 kan ændres således, at virksomheden kan fritages for kravet om måling af brom og iod.


Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest d. 24. januar 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.


Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.”

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.


Offentliggørelse
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Aarhus. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4437 eller .