Ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S, Nr. Alslev – Kommuneplantillæg og Miljøgodkendelse

21-12-2011

Miljøstyrelsen har udstedt tillæg til Guldborgsund Kommunes Kommuneplantillæg for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) i Nr. Alslev. Kommuneplantillægget betyder at SWS fremadrettet vil kunne tilbyde sine kunder mulighed for, at de kan aflevere alle typer farligt affald til SWS.
Klagefrist: 18. januar 2012, kl 16.00

Kommueplantillæg
Miljøstyrelsen har udstedt tillæg til Guldborgsund Kommunes Kommuneplantillæg for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) i Nr. Alslev. Kommuneplantillægget betyder at SWS fremadrettet vil kunne tilbyde sine kunder mulighed for, at de kan aflevere alle typer farligt affald til SWS. Herunder også affaldstyper der ikke kan forbrændes på virksomhedens eget anlæg. Det betyder, at en større mængde affald fremover blot skal omlastes og videreforsendes til andre affaldsbehandlingsanlæg.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at ændringerne på SWS vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af de vilkår, der fremgår af den tillægsgodkendelse, der er udarbejdet til virksomhedens miljøgodkendelse samt de vilkår, der allerede gælder for virksomheden SWS.

Miljøgodkendelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen udstedt en tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelsen giver tilladelse til de ønskede ændringer af aktiviteterne.

Fælles for de to afgørelser
Kommuneplantillægget inkl. en sammenfattende redegørelse kan sammen med Miljøgodkendelsen ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Udstedelsesbrev

Sammenfattende redegørelse

Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering

Miljøgodkendelse

Klagevejledning

 • Kommuneplantillæg
  Afgørelsen om udstedelse af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
  Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til .
 • Miljøgodkendelse
  Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.
  Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 18. januar inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
 • Fælles
  Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.