Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

31-08-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S kan foretage mindre udvidelse af produktionshal, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefristen udløber d. 28. september 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S, Ndr. Strandvej 54, 7730 Hanstholm kan foretage mindre udvidelse af produktionshal, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller og skal være modtaget senest den 28. september 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelse