Forslag til tillæg til kommuneplanen for Statoil Raffinaderiet. Nyt Tanklager Øst.

17-08-2011

Miljøstyrelsen Roskilde offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Kalundborg Kommune for etablering af nyt tanklager på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg.

Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 12. oktober 2011.

Miljøstyrelsen Roskilde offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Kalundborg Kommune for etablering af nyt tanklager på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg.

I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.

Som baggrund for planforslaget er udarbejdet en VVM-redegørelse som indeholder en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet.

Desuden er der udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse.

Forslaget til kommuneplantillæg, miljøraooprt, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen på tlf. 72 54 40 00.

Kommuneplantillæg
Miljørapport
VVM-redegørelse
Statoil Visualiseringsbilag
Forslag til miljøgodkendelse
Ansøgning
Offentlighedsfasen løber frem til den 12. oktober 2011 og vil blive annonceret i Kalundborg Nyt. Skriftlige indsigelser mod og bemærkninger til planforslaget og miljørapporten kan sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller som e-mail til .
Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 12. oktober 2011.

Efter offentlighedsfasen tager Miljøstyrelsen stilling til indsigelserne og beslutter derefter, om planforslaget skal udstedes eller ej.

Inden udstedelse af det endelige kommuneplantillæg vil Kalundborg kommune modtage en sammenfattende redegørelse jf. § 9, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og VVM-bekendtgørelsens § 12, samt kopi af de indkomne bemærkninger. Kommunen vil blive bedt om en udtalelse til materialet.