Biofac A/S: Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for nedtagning af flokuleringsanlæg

31-08-2011

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Biofac A/S, Esbjerg kan nedtage et flokuleringsanlæg uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Biofac A/S, Esbjerg kan nedtage et flokuleringsanlæg uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til  Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 28. september 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk/
Afgørelse