Spildevandscenter Avedøre A/S. Påbud om indberetning af overskridelse af emissionsgrænseværdier

01-04-2011

Spildevandscenter Avedøre påbydes hermed nedenstående vilkår om indberetning og redegørelse for overskridelser af emissionsgrænseværdier. Vilkåret gælder fra den 1. april 2011.
Klagefrist: 29 april 2011, kl. 16.00

Spildevandscenter Avedøre påbydes hermed nedenstående vilkår om indberetning og redegørelse for overskridelser af emissionsgrænseværdier. Vilkåret gælder fra den 1. april 2011.

Påbuddet gives efter § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Påbuddet

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 29. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen vide-resender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-gebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.”

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

En klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.