Kommunekemi: Oplag af peroxider i kølecontainer

12-04-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s kan foretage oplagring af kasserede faste organiske peroxider i kølecontainer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefristen udløber d. 10. maj 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan foretage oplagring af kasserede faste organiske peroxider i kølecontainer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 10. maj 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.

Klagevejledning
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklage-nævnet senest den 10. maj 2011.
For begge afgørelser gælder:
Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse om ikke-VVM
Afgørelse om ikke godkendelsespligt