DONG Energy - Skærbækværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

13-04-2011

Miljøstyrelsen har givet Skærbækværket miljøgodkendelse til tidsbegrænset udledning af lettere forurenet skyllevand. Udledningen vil vare ca. 60 timer. Klagefristen udløber d. 11. maj 2011 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia miljøgodkendelse til tidsbegrænset udledning af lettere forurenet skyllevand. Udledningen vil vare ca. 60 timer.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 11. maj 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse