DONG Energy, Asnæsværket, miljøgodkendelse

04-04-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Asnæsværket, Asnæsvej 16 I Kalundborg miljøgodkendelse til at genindfyre 140 tons filtergips på værkets blok 5. Denne blok er bestykket med elektrofilter, afsvovlingsanlæg og deNOX-anlæg (SCR) til rensning af røggassen. Filtergips er en slamfraktion, som stammer fra rensning af spildevand fra blokkenes afsvovlingsanlæg.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Asnæsværket, Asnæsvej 16 I Kalundborg miljøgodkendelse til at genindfyre 140 tons filtergips på værkets blok 5. Denne blok er bestykket med elektrofilter, afsvovlingsanlæg og deNOX-anlæg (SCR) til rensning af røggassen. Filtergips er en slamfraktion, som stammer fra rensning af spildevand fra blokkenes afsvovlingsanlæg.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 10. maj 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .