CP Kelco Aps, Afgørelse om ikke godkendelsespligt og påbud om kontrol med udledning fra fyringsanlæg

04-04-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Ll. Skensved kan foretage forsøg med tilsætning af EDTA til produktionen, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen har endvidere påbudt CP Kelco ApS nye vilkår om kontrolmålinger af emissionen fra virksomhedens fyringsanlæg.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Ll. Skensved kan foretage forsøg med tilsætning af EDTA til produktionen, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Miljøstyrelsen har endvidere påbudt CP Kelco ApS nye vilkår om kontrolmålinger af emissionen fra virksomhedens fyringsanlæg.
Miljøstyrelsens afgørelse

Miljøstyrelsens påbud

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelserne. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 9. maj 2011 inden kl. 09.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .