Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste: Tilladelse til fortsat drift

24-09-2010

Miljøcenter Odense har givet Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste tilladelse til fortsat drift af North European Pipeline System (NEPS).

Miljøcenter Odense har givet Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste tilladelse til fortsat drift af North European Pipeline System (NEPS). Rørledningen har en samlet længde på ca. 650 km, hvoraf den danske del af ledningen har en længde på ca. 580 km.
Pipelinen er i hovedtræk et nord-syd gående system, der strækker sig fra Frederikshavn i nord til Kielerkanalen i syd.

Miljøcenter Odense er tilsynsførende myndighed for rørledningen og har revurderet den tidligere tilladelse fra 1974 for olierørledningen. Rørledningen er omfattet af reglerne i olietankbekendtgørelsen, der er udstedt i medfør af § 19 i miljøbeskyttelsesloven.
Tilladelsen omfatter selve rørledningen (NEPS) inkl. rørledningerne ved flyvestationerne, flådestationerne og Hundested Havn til deres respektive tankområder.

Der kan ikke klages over afgørelsen. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ansøgningsmaterialet er klassificeret og ikke offentligt tilgængeligt, men afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller ved e-mail til .
Afgørelse