FDO Foreningen Danske Olieberedskabslagre: Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau

01-09-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at FDO med den udarbejdede sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld på olielageret i Fredericia samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Klagefrist: 29. september 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at FDO, Ryttergrøftvejen 34, 7000 Fredericia med den udarbejdede sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld på olielageret i Fredericia samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Miljøcenter Odense meddeler på denne baggrund accept af sikkerhedsniveauet.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 29. september 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse