Danish Crown Blans: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

01-09-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danish Crown Blans kan foretage etablering af salteri samt opførelse af 300 m2 frostfrit emballagelager, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 29. september 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danish Crown Blans, Langbro 7, 6400 Sønderborg kan foretage etablering af salteri samt opførelse af 300 m 2 frostfrit emballagelager, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 29. september 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Odense har truffet beslutning om , at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM- redegørelse) for ovenstående projekt på Danish Crown Blans, Langbro 7, 6400 Sønderborg.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 29. september 2010.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på 7254 4500 eller .
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt
VVM screeningsnotat