Nymetal A/S, Nykøbing F. Påbud om håndtering af varme slagger

07-09-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 til Nymetal A/S, Gåbensevej 117, 4800 Nykøbing F.
Klagefrist: 5. oktober 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 til Nymetal A/S, Gåbensevej 117, 4800 Nykøbing F.
Påbuddet omhandler, hvordan håndtering af varme slagger skal foregå.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentligheds-loven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 65 00 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. oktober 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.