Haldor Topsøe AS. Afgørelse om godkendelse af stålbrønd til processpildevand

21-09-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en stålbrønd til opsamling af processpildevand ved bygning F på Haldor Topsøes katalysatorfabrik på Linderupvej i Frederikssund. Etablering af brønden er ikke omfattet af VVM pligt.
Klagefrist: 19. oktober 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en stålbrønd til opsamling af processpildevand ved bygning F på Haldor Topsøes katalysatorfabrik på Linderupvej i Frederikssund. Etablering af brønden er ikke omfattet af VVM pligt.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, 72 54 80 72 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, . Klagen skal være modtaget senest den 19. oktober 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen er den 13. marts 2011.