Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket: Afgørelse

21-09-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for ammoniakanlægget på Vattenfall A/S, Nordjyllands-værket, Nefovej 50, 9310 Vodskov.
Klagefristen udløber: 20. oktober 2010 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus , har truffet afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for ammoniakanlægget på Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov.

Miljøcenteret vurderer, at de væsentligste risici for større uheld er beskrevet i sikkerhedsdokumentet, og at sikkerhedsforanstaltningerne og det opnåede sikkerhedsniveau er acceptabelt i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen.

- afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: senest den 20. oktober 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 21
eller .dk .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 22. marts 2011.