Dong Energy Power A/S, Studstrupværket: Miljøgodkendelse

29-09-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Dong Energy Power A/S, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup miljøgodkendelse til 100 % biomassefyring på værkets blok 3.
Klagefristen udløber: 27. oktober 2010 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Dong Energy Power A/S, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup miljøgodkendelse til 100 % biomassefyring på værkets blok 3

- miljøgodkendelse
- b ilag A, del 1
- bilag A, del 2

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 27. oktober 2010 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 29. marts 2011.