Ravnshøj Miljøanlæg, Frederikshavn: Afgørelse

22-09-2010

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om klassificering af Specialdepot 1 til enhed for mineralsk affald samt ændring af enhedens positivliste på Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn.
Klagefristen udløber: 20. oktober 2010

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om klassificering af deponeringsenheden benævnt Specialdepot 1 (S1), beliggende på Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn som kystnær enhed for mineralsk affald, MA1.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har samtidig efter anmodning fra AVØ A/S, ændret positivlisten for Specialdepot 1.

Affaldsarter, der omfatter asbest- og asbestholdigt affald, kan efterfølgende modtages på enheden for mineralsk affald, idet det i øvrigt præciseres, at bestemmelser for håndtering og deponering af asbest skal overholde bestemmelser fastsat i lovbekendtgørelser.

- afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 20. oktober 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.