Jutland Meat A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse

29-09-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Jutland Meat A/S, Havnevej 8, 7600 Struer miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen. Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Klagefristen udløber: 27. oktober 2010 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Jutland Meat A/S, Havnevej 8, 7600 Struer miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen fra 14.000 til 22.000 svineslagtninger pr. uge samt tilladelse til etablering af rygeproces til baconproduktion. I forbindelse med produktionsudvidelsen er der endvidere givet tilladelse til etablering af ny vaskeplads.

Miljøcenter Århus vurderer, at virksomheden kan overholde gældende grænseværdier for luft, lugt og støj ved udnyttelse af den nye godkendelse, og at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

- miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 27. oktober 2010 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelse om ikke VVM-pligt:
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet .

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- screeningsnotat

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller  e-mail:
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 27. oktober 2010 .

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen skal ske på:
Tlf. 72 54 8112
eller e-mail:

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.