Nordic Sugar Nakskov. Miljøgodkendelse

11-10-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 miljøgodkendelse til mellemdeponering af kasseret roepulp samt ændring af vilkår for behandling af græsfangergrønt og kasseret roegrønt.
Klagefrist: 8. november 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 miljøgodkendelse til mellemdeponering af kasseret roepulp samt ændring af vilkår for behandling af græsfangergrønt og kasseret roegrønt. Aktiviteterne skal foregå på Savnsø Vig, del af matr. nr. 1i, Savnsø Vig, Vestenskov.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 80 55 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 8. november 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.