Dong Energy Power A/S, Kyndbyværket. Miljøgodkendelse til ændret rensemetode

12-10-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Dong Energy Power A/S, Kyndbyværket mil-jøgodkendelse til at ændre rensemetoden for det nuværende jordrens-ningsanlæg fra jordmiler til landfarming.
Klagefrist: 9. november 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Dong Energy Power A/S, Kyndbyværket miljøgodkendelse til at ændre rensemetoden for det nuværende jordrensningsanlæg fra jordmiler til landfarming.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 81 23 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 9. november 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.