Arla Foods AMBA Nr. Vium Mejeri: Afgørelser

26-10-2010

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods AMBA Nr. Vium Mejeri's udvidelse af bygningsmassen samt udvidelse af produktionskapaciteten ikke kræver særskilt miljøgodkendelse og ikke er VVM-pligtigt.
Klagefristen udløber: 23. november 2010 kl. 16.00

Miljøcenter Århus har den 4. oktober modtaget en anmeldelse fra Arla Foods AMBA via Ringkøbing-Skjern Kommune om  udvidelse af bygningsmassen og en mindre udvidelse af produktionskapaciteten.

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods AMBA Nr. Vium Mejeri kan foretage udvidelse af bygningsmassen samt udvidelse af produktionskapaciteten , uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøcenter Århus har desuden afgjort, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2)

- afgørelse om ikke godkendelsespligt
- afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelserne kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Klagevejledning:
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen om ikke godkendelsespligt. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .
Klagen skal være modtaget senest den 23. november kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag.

Klage skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-mail:

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klaeregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.