DONGs naturgaslager, Stenlille. Accept af sikkerhedsrapport

03-11-2010

Miljøcenter Roskilde meddeler hermed accept af sikkerhedsrapport og sikkerhedsniveau på DONGs naturgaslager ved Stenlille.
Klagefrist: 1. december 2010, kl. 16.00

DONG Stenlille gaslager (centralanlæg og brøndpladser), Merløsevej 1B, 4296 Nyrup er omfattet af Risikobekendtgørelsen *), som en kolonne 3 virksomhed og DONG har derfor udarbejdet en sikkerhedsrapport. DONG har i november 2008 fremsendt en første opdatering af sikkerhedsrapporten til myndighederne.

Sikkerhedsrapporten er gennemgået på møder med deltagelse af virksomheden, Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Beredskabet i Sorø Kommune og Miljøcenter Roskilde. Den endelige sikkerhedsrapport er fremsendt i maj 2010 og suppleret med det materiale, der fremgår af listen i bilag 1, er det materialet, der ligger til grund for denne accept.

Miljøcenter Roskilde meddeler hermed accept af sikkerhedsrapport og sikkerhedsniveau på DONGs naturgaslager ved Stenlille.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8141 / 7254 6500 eller

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 1. december 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.