DONG Energy A/S - Skærbækværket: Sikkerhedsvurdering og accept af sikkerhedsniveau

03-11-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at DONG Energy – Skærbækværket med den udarbejdede sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld på kraftværket i Skærbæk samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Klagefrist: 1. december 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at DONG Energy – Skærbækværket med den udarbejdede sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld på kraftværket i Skærbæk samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Skærbækværket er omfattet af risikoen på grund af oplag af gasolie og ethanol.

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelserne. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller senest den 1. december 2010 inden kl. 16.00.

Afgørelserne kan i sin fulde ordlyd ses herunder. Nærmere oplysninger kan også fås på tlf. 7254 4500 eller e-mail

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse