Dalum Papir A/S. Afgørelse om ikke-godkendelsesplígt

23-11-2010

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved kan anvende et restprodukt fra produktion af katalysatorer som hjælpestof i det biologiske renseanlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil
Klagefrist: 21. december 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved kan anvende et restprodukt fra produktion af katalysatorer som hjælpestof i det biologiske renseanlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til 72 54 80 86 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 21. december 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.