CP Kelco. Ll. Skensved. Ansøgning om miljøgodkendelse til mindre udvidelse af produktionen

22-11-2010

CP Kelco ApS har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen af LMA-pektin.
Klagefrist: 22. december 2010, kl. 16.00

CP Kelco ApS har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen af LMA-pektin.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 22. december 2010 kl. 16.00. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Disse skal være modtaget senest den 22. december 2010 kl. 16.00.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde
Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at CP Kelco Aps  kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelsen, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Tilladelsen

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt
Miljøcenter Roskilde har desuden truffet afgørelse om, at CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Ll. Skensved kan etablere en ny inddamper, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der følger af of-fentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få dem tilsendt rettes til tlf. 72 54 80 11 eller .
Der kan klages til Miljøklagenævnet over en eller begge afgørelser. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 22. december kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis en eller begge afgørelser ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.