Avedøreværket. Tidsbegrænset miljøgodkendelse til forsøg med indfyring af flyveaske

17-11-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre en tidsbegrænset miljøgod-kendelse til et forsøg over 4 dage med indfyring af tør kulflyveaske.
Klagefrist: 15. december 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre en tidsbegrænset miljøgodkendelse til et forsøg over 4 dage med indfyring af tør kulflyveaske i hovedkedlen på blok ved fyring med træpiller og naturgas, uden at afsvovlingsanlægget er i funktion.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail .

Avedøreværket har i forvejen tilladelse til at indblæse kulflyveaske (bl.a. for at undgå korrosion i kedlen ), men i denne tilladelse er forudsat, at afsvovlingsanlægget er i drift. Da træpiller og naturgas ikke indeholder svovl og tungmetaller i væsentligt mængder, forventes den evt. øgede udledning af forurenende stoffer til luften at være beskeden og i øvrigt at ligge inden for rammerne af de årlige variationer i dag.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest onsdag den 15. december 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.