I/S Amagerforbrænding. Tillæg til miljøgodkendelse vedr. dampledning

30-11-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding miljøgodkendelse til etablering af dampledning med sikkerhedsventil.
Klagefrist: 28. december 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding miljøgodkendelse til etablering af dampledning med sikkerhedsventil. Ventilen skal være lyddæmpet, hvorved I/S Amagerforbrænding kan overholde almindelig støjvilkår.

Afgørelsen

Ansøgning m/ supplerende bemærkninger

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8130 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 28. december 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.