Alfa Laval A/S, Nakskov. Revurdering af vilkår

01-11-2010

Miljøcenter Roskilde har revurderet et vilkår i miljøgodkendelsen for Alfa Laval A/S. Med vilkårsændringen fastholdes en tidsplan for etablering af nye foranstaltninger til begrænsning af udledning til luften
Klagefrist: 29. november 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet et vilkår i miljøgodkendelsen for Alfa Laval A/S, Stavangervej 10, Nakskov.

Med vilkårsændringen fastholdes en tidsplan for etablering af nye foranstaltninger til begrænsning af udledning til luften.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 81 41 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 29. november kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.