AffaldPlus Næstved Forbrændingsanlæg: Miljøgodkendelse

20-11-2010

Miljøcenter Roskilde har givet AffaldPlus Næstved For-brændingsanlæg, Ved Fjorden 20, Næstved miljøgodkendelse til opstilling og drift af en hydrauliskklipper til neddeling af kreosotholdigt træ. Indsigelsfrist: 18. dec. 2010

Miljøcenter Roskilde har givet AffaldPlus Næstved Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20, Næstved miljøgodkendelse til opstilling og drift af en hydrauliskklipper til neddeling af kreosotholdigt træ.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 18.december 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 55 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse