Skive Renovation 4-S, Kåstrup: Afgørelse

10-11-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har efter anmodning fra Skive Renovation 4-S suppleret positivlisten i miljøgodkendelsen for enhed for blandet affald beliggende på deponeringsanlægget Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup.
Klagefristen udløber: 8. december 2010 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har efter anmodning fra Skive Renovation 4-S, suppleret positivlisten i miljøgodkendelsen for enhed for blandet affald beliggende på deponeringsanlægget Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup.

Affaldsarter, der kan omfattes af betegnelsen blandet affald og som ikke vurderes at kunne genanvendes, er optaget på positivlisten. Håndtering og deponering af blandet affald skal overholde bestemmelser fastsat i lovbekendtgørelser.

- afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 8. december 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sgen være anlagt inden 6 måneder efter, at  afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.