AarhusKarlshamn A/S Denmark: Afgørelse

23-11-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at AarhusKarlsham Denmark, Slipvej 1, Århus Havn, 8000 Århus C kan foretage ændret håndtering af karitenholdigt fuel, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 15. december 2010 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at AarhusKarlsham Denmark, beliggende Slipvej 1, Århus Havn, 8000 Århus Ckan foretage ændret håndtering af karitenholdigt fuel, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen kan rettes til:
Tlf. 72 54 05 00

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 15. december 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sgen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.