Special Waste System A/S. Miljøgodkendelse og ikke-VVM-pligt ifm. oplagsareal

09-03-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Special Waste System A/S, Hertadalsvej 4A, 4840 Nr. Alslev miljøgodkendelse til etablering af oplagsareal for tom ren emballage, samt modtagelse og videre forsendelse af farligt affald i form af syre og baser i småemballager og elektronikskrot.
Klagefrist: 6. april 2010, kl. 16.00

Miljøgodkendelse
Miljøcenter Roskilde har givet Special Waste System A/S, Hertadalsvej 4A, 4840 Nr. Alslev miljøgodkendelse til etablering af oplagsareal for tom ren emballage, samt modtagelse og videre forsendelse af farligt affald i form af syre og baser i småemballager og elektronikskrot.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 6. april 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af oplagsareal for tom ren emballage, samt modtagelse og videre forsendelse af farligt affald i form af syre og baser i småemballager og elektro-nikskrot..

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 6. april 2010.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:

Afgørelserne

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få dem tilsendt besvares på 7254 8130 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.