Måbjergværket: Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse

29-03-2010

Miljøcenter Århus har udstedt tillæg til Holstebro Kommunes kommuneplan 2009 for forbrænding af farligt affald på Måbjergværket, Holstebro Kommu-ne.
Klagefristen udløber: 26. april 2010 kl. 16.00

Miljøcenter Århus har udstedt tillæg til Holstebro Kommunes kommuneplan 2009 for forbrænding af farligt affald på Måbjergværket, Holstebro Kommune. Kommuneplantillægget betyder, at Måbjergværket får mulighed for at udvide den nuværende forbrænding af almindeligt affald med visse typer af farligt affald.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøcenter Århus, der står for planlægningen. Miljøcentret har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at forbrænding af farligt affald på Måbjergværket vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at vilkårene i den miljøgodkendelse, der meddeles samtidigt med kommuneplantillægget, overholdes.

Kommuneplantillægget og en sammenfattende redegørelse kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Miljøcenter Århus, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse
- VVM-redegørelse

Miljøgodkendelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøcenter Århus givet Måbjergværket tilladelse til forbrænding af farligt affald. Miljøgodkendelsen er givet efter § 33 i bekendtgørelse nr. 1540 af 6. december 2006. Tilladelsen og de tilknyttede vilkår på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside  eller få den ved henvendelse til Miljøcenter Århus.

- Miljøgodkendelse

Klagevejledning

Kommuneplantillægget og VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillægget kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, mens en klage over VVM-tilladelsen også kan omfatte vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra i dag, dvs. 26. april 2010 kl. 16.00

Klager skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.:72 54 82 61
e-post: .dk