KARA/NOVEREN Roskilde. Miljøgodkendelse

26-03-2010

Miljøcenter Roskilde har givet KARA/NOVEREN I/S, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde miljøgodkendelse til etablering af en ny ovnlinje 6 til affalds-forbrænding. Klagefrist: 23. april 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet KARA/NOVEREN I/S, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde miljøgodkendelse til etablering af en ny ovnlinje 6 til affaldsforbrænding.

Afgørelsen

Følgebrev

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 81 23 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 23. april 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.