Dong Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg: Ansøgning om vilkårsændring

10-03-2010

Nybro Gasbehandlingsanlæg har ansøgt om vilkårsændring af emissionsgrænseværdi for kedelanlæg i revurderet miljøgodkendelse af 27. oktober 2009. Frist for kommentering: 13. april 2010.

Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup har ansøgt om at få fastsat lempeligere vilkår for emissionsgrænseværdien for NOx for kedelanlæggets kedel A, idet gasbehandlingsanlægget ønsker at ændre kedlens status fra at være hovedkedel til kun at være i drift som standby kedel. Kedel B, der i dag er mølposet, ønskes opgraderet og idriftsat som hovedkedel i stedet for kedel A. Kedel A vil således være i drift i de situationer, hvor kedel B skal vedligeholdes, repareres eller lignende således at dampproduktionen/processen opretholdes.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller . Disse skal være modtaget senest den 13. april 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.