Syntese A/S, Hvidovre. Risikoaccept

18-05-2010

Miljøcenter Roskilde vurderer, at Syntese har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko således, at Miljøcenteret kan meddele risikoaccept.
Klagefrist 15. juni 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt  Syntese A/S, Industriholmen  13, 2650 Hvidovre risikoaccept.

Miljøcenter Roskilde vurderer, at Syntese har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort,  at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko således, at Miljøcenteret kan meddele risikoaccept.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8141 eller


Alle har til enhver tid adgang  til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede  fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 15. juni 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen  er med- delt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.